* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

CZWARTY KWARTAŁ ŚNIEŻKI

26 luty 2008
Wyniki Grupy Śnieżka za IV kwartał 2007 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2007 roku. Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej  w układzie narastającym wyniosły blisko 474 mln zł, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy sprzedaż osiągnęła poziom 411,6 mln zł, oznacza wzrost o 15,14%. O blisko 15% wzrosły również przychody Spółki dominującej  i wyniosły 367,4 mln zł ( w roku 2006 było to 320,7 mln zł).

 

Po czterech kwartałach 2007 r. zysk netto spółki dominującej ukształtował się na poziomie 32,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku wcześniejszym (25,9 mln zł). Wynik netto Grupy Śnieżka wzrósł o 6,4% z 33 mln zł do 35,2 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego o 4,5%, z 31,6 mln zł w roku 2006 do 33 mln w roku 2007.

 

Śnieżka odnotowała wysoki zysk na działalności operacyjnej zarówno w ujęciu skonsolidowanym, jak i jednostkowym. W układzie narastającym wyniósł on odpowiednio 52,2 mln zł (wzrost o ponad 19%) i 37 mln zł (wzrost o 16,8%).  Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11%. 

 

Uzyskane po czterech kwartałach wyniki w pełni nas satysfakcjonują – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. Szacujemy, że w 2007 roku rynek wzrósł o 8-10%, więc nasze tempo wzrostu było znacznie większe. Dobre wyniki cieszą tym bardziej, że jako punkt odniesienia mamy rok 2006 - bardzo dobry pod względem sprzedaży, z łagodną zimą, która zachęcała do prowadzenia robót remontowo-budowlanych i dodatkowo przyczyniła się do zwiększonego popytu – mówi Piotr Mikrut.

 

W styczniu Spółka podpisała umowę o współpracy z międzynarodowym koncernem naukowym DuPont. Na jej podstawie Śnieżka otrzymała licencję do znaku towarowego Teflon®. W efekcie spółka wprowadziła do wybranych produktów innowacyjną w skali światowej technologię Teflon® surface protector.

 

W lutym br. Zarząd Śnieżki zdecydował o nabyciu do 10% akcji własnych w celu umorzenia. Akcje zostaną zakupione na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poza rynkiem regulowanym. Szczegóły dotyczące nabycia określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zwołano na  17 marca br. 

 


***

 

O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.
Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.