CZWARTY KWARTAŁ ŚNIEŻKI

Wyniki Grupy Śnieżka za IV kwartał 2007 roku

FFiL Śnieżka SA opublikowała skonsolidowany raport za czwarty kwartał 2007 roku. Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej  w układzie narastającym wyniosły blisko 474 mln zł, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy sprzedaż osiągnęła poziom 411,6 mln zł, oznacza wzrost o 15,14%. O blisko 15% wzrosły również przychody Spółki dominującej  i wyniosły 367,4 mln zł ( w roku 2006 było to 320,7 mln zł).

 

Po czterech kwartałach 2007 r. zysk netto spółki dominującej ukształtował się na poziomie 32,5 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku wcześniejszym (25,9 mln zł). Wynik netto Grupy Śnieżka wzrósł o 6,4% z 33 mln zł do 35,2 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego o 4,5%, z 31,6 mln zł w roku 2006 do 33 mln w roku 2007.

 

Śnieżka odnotowała wysoki zysk na działalności operacyjnej zarówno w ujęciu skonsolidowanym, jak i jednostkowym. W układzie narastającym wyniósł on odpowiednio 52,2 mln zł (wzrost o ponad 19%) i 37 mln zł (wzrost o 16,8%).  Marża zysku operacyjnego Grupy wyniosła 11%. 

 

Uzyskane po czterech kwartałach wyniki w pełni nas satysfakcjonują – mówi Piotr Mikrut, Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA. Szacujemy, że w 2007 roku rynek wzrósł o 8-10%, więc nasze tempo wzrostu było znacznie większe. Dobre wyniki cieszą tym bardziej, że jako punkt odniesienia mamy rok 2006 - bardzo dobry pod względem sprzedaży, z łagodną zimą, która zachęcała do prowadzenia robót remontowo-budowlanych i dodatkowo przyczyniła się do zwiększonego popytu – mówi Piotr Mikrut.

 

W styczniu Spółka podpisała umowę o współpracy z międzynarodowym koncernem naukowym DuPont. Na jej podstawie Śnieżka otrzymała licencję do znaku towarowego Teflon®. W efekcie spółka wprowadziła do wybranych produktów innowacyjną w skali światowej technologię Teflon® surface protector.

 

W lutym br. Zarząd Śnieżki zdecydował o nabyciu do 10% akcji własnych w celu umorzenia. Akcje zostaną zakupione na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i poza rynkiem regulowanym. Szczegóły dotyczące nabycia określi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zwołano na  17 marca br. 

 


***

 

O firmie:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z siedzibą w Lubzinie (woj. podkarpackie),powstała w roku 1984 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest drugim pod względem wielkości sprzedaży producentem farb i lakierów w Polsce (18% rynku w ujęciu ilościowym),zaś w segmencie farb emulsyjnych zajmuje pozycję lidera (ex aequo z Polifarbem Cieszyn-Wrocław – od stycznia 2007: SigmaKalon Cieszyn SA). Obecnie zakład zatrudnia ponad 500 osób.
Od początku istnienia firmy jej wartość sprzedaży systematycznie wzrasta W 2007 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 473,9 mln zł i były o 15,14% wyższe niż w roku 2006 roku, natomiast przychody ze sprzedaży FFiL ŚNIEŻKA SA osiągnęły poziom 367,4 mln zł i były o 14,56% wyższe w porównaniu do 2006 roku.
Spółka posiada silną pozycję na rynkach Europy Wschodniej, szczególnie na Ukrainie i Białorusi, gdzie posiada swoje zakłady produkcyjne. Produkty Śnieżki obecne są także na rynkach: rumuńskim, rosyjskim, litewskim, mołdawskim, kazachskim i słowackim.
W sierpniu 2006 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),której zadaniem jest dystrybucja wyrobów Śnieżki na rynku rumuńskim.
Ceniona zarówno przez partnerów handlowych, jak i konsumentów, Śnieżka, w samym 2007 roku, zdobyła osiem nagród (m.in. Markę Wysokiej Reputacji 2007, Laur Konsumenta 2007 i Super Produkt 2006 miesięcznika „Mam dziecko” za linię Disney). Cztery spośród tych wyróżnień przyznali Firmie konsumenci. Więcej o Firmie pod adresem: www.sniezka.com.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny