Raport bieżący Nr 15/2007

Termin i porządek obrad NWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 04 czerwiec 2007 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia .

7. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia.

9. Zamknięcie obrad.

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr18, do dnia 28 maja 2007 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny