Raport bieżący Nr 17/2006

Zamiana 11 500 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu do dnia dzisiejszego oświadczeń o zamianie 11 500 sztuk obligacji zamiennych na akcje imienne serii C FFiL Śnieżka S.A. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100,00 PLN, łączna wartość nominalna obligacji zgłoszonych do zamiany wynosi 1 150 000 PLN.

Za obligacje zamienne objęte złożonymi oświadczeniami zostanie wydanych 1 150 000 sztuk akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zarząd emitenta złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego w terminie i trybie zgodnym z pkt. 10.15 Warunków Emisji Obligacji.

Po dokonaniu zamiany obligacji objętych złożonymi do dnia dzisiejszego oświadczeniami o zamianie na akcje imienne serii C, struktura kapitału zakładowego FFiL Śnieżka S.A. będzie wyglądać następująco:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk, liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje imienne serii C: 1 150 000 sztuk, liczba głosów: 1 150 000

 

Akcje serii D: 9 500 000 sztuk; liczba głosów 9 500 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Wysokość kapitału zakładowego po zamianie wynosić będzie 15 350 000 PLN i kapitał będzie się dzielił na 15 350 000 sztuk akcji, dających prawo do 17 350 000 głosów na WZA Śnieżki. Udział nowych akcji w kapitale zakładowym emitenta wynosić będzie 7,49 %, i będą uprawniały do 6,63 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Liczba obligacji, które nie zostały jeszcze do dzisiaj zamienione na akcje wynosi 6 750 sztuk.

Pozostali obligatariusze mogą składać dyspozycje zamiany obligacji na akcje do dnia 21 czerwca 2006.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny