* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 17/2007

24 maj 2007
Projekty uchwał NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2007 roku:

Uchwała  Nr 1/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 04 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................

 

Uchwała  Nr 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 04 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia .

7.  Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Uchwała  Nr 3a/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 04 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..................

 

Uchwała  Nr 3b/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 04 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ...............

 

Uchwała  Nr 3c/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 06 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..........

 

Uchwała nr4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 04 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Zgodnie z pkt 8 Porządku Obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

 

§ 1

Stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie – w oparciu o ofertę sprzedaży akcji złożoną przez Eko-Świat Sp. z o.o., niniejszym podejmuje decyzję o nabyciu akcji własnych w celu ich  umorzenia na opisanych poniżej warunkach.

 

Spółka dokona nabycia 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D dopuszczonych do publicznego obrotu, po cenie 21 zł za akcję. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 7.875.000,- zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

 

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

W głosowaniu oddano …….. głosów. Za przyjęciem uchwały oddano …… głosów, przeciwko …… głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.