* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 18/2007

24 maj 2007
Termin i porządek obrad ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A.:

 

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH

zwołuje

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku (czwartek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad

2.   Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.   Przyjęcie porządku obrad

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.   Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

b.  Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok

c.  Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2006 rok

d.  Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok

e.  Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok

f.   Propozycji umorzenia akcji własnych

g.  Projektu zmian w Statucie Spółki

h.  Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce

7.   Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2006 rok

b.  Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

8.  Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami

9.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok

b)  Podziału zysku netto za 2006 rok

c)  Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2006 rok

d)  Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok

e)  Zmian w składzie Rady Nadzorczej

f)   Umorzenia akcji własnych

g)  Przyjęcie zmian w statucie Spółki

h)  Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce

10.  Wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad

 

W treści Statutu Spółki proponuje się następujące zmiany:

 

1.  W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana:

 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 

2.   W §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 4)

Dotychczasowe brzmienie:

9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz

Proponowana zmiana:

7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000;oraz

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z  Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr 18, do dnia 21 czerwca 2007 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.

 

Odpis sprawozdania finansowego FFiL „ŚNIEŻKA” za 2006 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.