* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 19/2007

4 czerwiec 2007
Treść uchwał powziętych przez NWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śnieżki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2007 roku:

 

Uchwała  Nr 1/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 4 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Uchwała  Nr 2/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 04 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

 

§ 1

1. Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.  Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia .

7.  Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia.

9.  Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

 

Uchwała  Nr 3a/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 4 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Kazimierza Mikrut.

 

Uchwała  Nr 3b/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 4 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Witolda Grobelny.

 

Uchwała  Nr 3c/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 4 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

 

Uchwała nr 4/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 04 czerwca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

 

Zgodnie z pkt 8 Porządku Obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

§ 1

Stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie – w oparciu o ofertę sprzedaży akcji złożoną przez Eko-Świat Sp. z o.o., niniejszym podejmuje decyzję o nabyciu akcji własnych w celu ich  umorzenia na opisanych poniżej warunkach.

 

Spółka dokona nabycia 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D dopuszczonych do publicznego obrotu, po cenie:

 

21 zł za akcję, jeżeli transakcja nabycia nastąpi po dniu dywidendy, w takim przypadku łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 7.875.000,- zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

albo

22 zł za akcje, jeżeli transakcja nabycia nastąpi przed dniem dywidendy, w takim przypadku łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 8.250.000,- zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Za dzień nabycia akcji uważa się dzień faktycznego zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych nabywającego.

 

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu oddano 10 200 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 10 200 000 głosów, przeciwko 0 głosów, nikt się nie wstrzymał, głosów nieważnych nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta.