* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 20/2006

15 maj 2006
Zamiana 1 875 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu kolejnych oświadczeń o zamianie 1 875 sztuk obligacji zamiennych na akcje imienne serii C FFiL Śnieżka S.A. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100,00 PLN, łączna wartość nominalna obligacji zgłoszonych do zamiany wynosi 187 500 PLN.

Za obligacje zamienne objęte złożonymi oświadczeniami zostanie wydanych 187 500 sztuk akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zarząd emitenta złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego w terminie i trybie zgodnym z pkt. 10.15 Warunków Emisji Obligacji.

Po dokonaniu zamiany obligacji objętych złożonymi do dnia dzisiejszego oświadczeniami o zamianie na akcje imienne serii C, struktura kapitału zakładowego FFiL Śnieżka S.A. będzie wyglądać następująco:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk, liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje imienne serii C: 1 575 000 sztuk, liczba głosów: 1 575 000


Akcje serii D: 9 500 000 sztuk; liczba głosów 9 500 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Wysokość kapitału zakładowego po zamianie wynosić będzie 15 775 000 PLN i kapitał będzie się dzielił na 15 775 000 sztuk akcji, dających prawo do 17 775 000 głosów na WZA Śnieżki. Udział nowych akcji w kapitale zakładowym emitenta wynosić będzie 1,19 %, i będą uprawniały do 1,05 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Liczba obligacji, które nie zostały jeszcze do dzisiaj zamienione na akcje wynosi 2 500 sztuk.

Pozostali obligatariusze mogą składać dyspozycje zamiany obligacji na akcje do dnia 21 czerwca 2006.