Raport bieżący Nr 21/2007

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy nabycia akcji własnych serii D od spółki Eko-Świat Sp. z o.o. Na podstawie Uchwały nr 4/2007 NWZA Śnieżki z dnia 4 czerwca 2007 roku FFiL Śnieżka S.A. nabyła 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji serii D  w celu umorzenia po cenie:

21 zł za akcję, jeżeli transakcja nabycia nastąpi po dniu dywidendy, w takim przypadku łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 7.875.000,- zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

albo

22 zł za akcje, jeżeli transakcja nabycia nastąpi przed dniem dywidendy, w takim przypadku łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wyniesie 8.250.000,- zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Za dzień nabycia akcji uważa się dzień faktycznego zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych nabywającego.

 

Transakcja nabycia akcji została zawarta w formie umowy cywilnoprawnej. Nabyte akcje stanowią 2,34% udziału w kapitale zakładowym, liczba głosów wynikająca z nabytych akcji to 375 000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) co stanowi 2,08% ogólnej liczby głosów.

 

Jednocześnie Spółka otrzymała zawiadomienia, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. Pani Marty Mikrut-Grobelny o transakcjach zawartych przez osobę bliską:

1. Transakcja z dnia 4 czerwca 2007 roku – sprzedaż 25 000 akcji serii  A FFiL Śnieżka S.A. po 22,00 zł przez Pana Kazimierza Mikruta, przekazana do publicznej wiadomości w raporcie nr 20/2007 w dniu 4 czerwca 2007 roku.

2. Transakcja z dnia 4 czerwca 2007 roku – sprzedaż 375 000 akcji serii D FFiL Śnieżka S.A. po 21,00 lub 22,00 zł przez spółkę Eko-Świat Sp. z o.o. na rzecz FFiL Śnieżka S.A. w celu umorzenia

 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy z dnia 29 marca 2004 roku, zawartej pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii D, zwalniający blokadę w/w 375 000 akcji serii D, które FFiL Śnieżkę S.A. nabywa w celu umorzenia oraz dodatkowych 100 000 akcji serii D należących do Eko-Świat Sp. z o.o., które zostaną sprzedane w drodze transakcji na rynku regulowanym.

 

Dodatkowo w dniu dzisiejszym zostały podpisane aneksy do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 23 października 2003 roku o wspólnym głosowaniu wyrażające zgodę na zbycie akcji przez Spółkę Eko-Świat oraz aneks stwierdzający, że w/w Porozumienie wygasa w stosunku do Pana Kazimierza Mikruta i spółki Eko-Świat Sp. z o.o.  

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny