Raport bieżący Nr 23/2007

Zwięzła ocena sytuacji spółki

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zwięzłą ocenę sytuacji spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą emitenta.

Wypełniając zapisy zasady nr 18 Dobrych praktyk, Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą.

I. Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2006 rok

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka i Grupa Kapitałowa odnotowała dobre wyniki w roku 2006. Dynamika sprzedaży wyniosła odpowiednio 5.2 oraz 7.9%. Jednocześnie zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost zysku operacyjnego odpowiednio o 1.7% oraz 4%. Dynamika wzrostu zysku netto wyniosła odpowiednio 3.6% oraz 12.9%. ROE dla grupy kapitałowej utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 17.1%.

 II. Zmiany Kapitałowe / właścicielskie

Spółka

Po raz pierwszy od debiutu giełdowego w roku 2006 w spółce nastąpiły istotne zmiany kapitałowe. Kapitał akcyjny spółki został zwiększony o 1 825 000 akcji w wyniku zamiany obligacji przez głównych partnerów handlowych.

Jednocześnie jeden z akcjonariuszy założycieli zdecydował się na sprzedaż swoich akcji. We wyniku negocjacji zarząd uzgodnił cenę jednej akcji na 21 złotych. Transakcja nabycia  1 800 000 akcji własnych Snieżki SA w celu ich umorzenia została przeprowadzona w styczniu 2007. Spółka nabędzie dodatkowo 375 000  w roku 2007.

Grupa Kapitałowa

Spółka wzmocniła swoja pozycję na Ukrainie i Białorusi odkupując mniejszościowe udziały od lokalnych partnerów płacąc odpowiednio:

2 812 500 Euro za 31.4 % udziałów w spółce Śnieżka – Ukraina Sp.z o.o. Jaworów           

533 591,64 USD za 29% udziałów w spółce Śnieżka – Spółka z o.o.  w  Wistowej

460 000 zł  za 37% udziałów w spółce Śnieżka BELPOL Sp. z o.o

Rada pozytywnie ocenia również ekspansje na nowy obiecujący rynek zbytu poprzez utworzenie z lokalnymi partnerami spółki dystrybucyjnej w Rumunii z udziałem 80% Snieżki SA. Wpłata na kapitał założycielski Snieżki SA wyniosła 209 000 tysięcy złotych. W przyszłości Spółka nie wyklucza rozpoczęcia produkcji w Rumunii.

III. Działalność operacyjna

1. W roku 2006 Grupa kapitałowa kontynuowała strategię ekspansji produktowej i geograficznej. W zakresie produktowym Spółka intensyfikowała  działania służące zmianie percepcji marki Śnieżka, a w szczególności nadaniu jej kompetencji w kolorach oraz  w segmencie premium. W segmencie farb dekoracyjnych Spółka zaczęła oferować dwie marki Premium – Magnat i Disney. Spółka poszukiwała również nowych kierunków rozwoju i uruchomiła produkcje farb przemysłowych. Jest to duży i rosnący segment rynku, w którym Spółka będzie rozwijać swoje kompetencje.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowanie przez zarządu Spółki w 2006. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

3. Rada Nadzorcza obecnie nie dostrzega żadnych zagrożeń mogących w istoty sposób negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny