* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 26/2006

23 czerwiec 2006
Zawarcie znaczącej umowy Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. informuje o zawarciu w dniu 22 czerwca 2006 roku umowy kredytowej z bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne Małopolska na kwotę 20,0 mln PLN w formie linii kredytowej z możliwością wykorzystania od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 29 czerwca 2007 roku. Jako zabezpieczenie zostały przyjęte: zastaw na zapasach, zastaw na środkach trwałych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Łączna wartość wszystkich umów kredytowych emitenta z bankiem BPH S.A. wynosi 20,0 mln złotych.

Kwota kredytu przewyższa wartość 10% kapitału własnego emitenta i stanowi podstawę uznania umowy za znaczącą.