* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 27/2007

28 czerwiec 2007
Treść uchwał ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2007 roku:

 

 

Uchwała  Nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

 

Uchwała  Nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

 

§ 1

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad

2.  Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.  Przyjęcie porządku obrad

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.  Przedłożenie przez Zarząd Spółki:

a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok

b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok

c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2006 rok

d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok

e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok

f. Propozycji umorzenia akcji własnych

g. Projektu zmian w Statucie Spółki

h. Oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2006 rok

b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki

8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami

9.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok

b) Podziału zysku netto za 2006 rok

c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2006 rok

d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok

e) Zmian w składzie Rady Nadzorczej

f) Umorzenia akcji własnych

g) Przyjęcie zmian w statucie Spółki

h) Zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce

10. Wolne wnioski

11.  Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Uchwała  Nr 3a/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

 

Uchwała  Nr 3b/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

 

Uchwała  Nr 3c/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

 

Uchwała  Nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2006 rok.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr X/28/2007 z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2006 rok.

 

§ 2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2006 rok na które składa się:

Wprowadzenie 

 Bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231 230 tys. zł

Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 25 988 tys. zł.

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21 763 tys. zł.

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -  9 812 tys. zł.

Dodatkowe informacja i objaśnienia

 

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

 

 

Uchwała  Nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto za 2006 rok.

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr X/29/2007 z dnia 04 czerwiec 2007 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2006 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:

 

§ 1

Zysk netto za 2006 rok w wysokości 25 988 311,41 zł przeznaczyć na :

1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję- tj. w łącznej kwocie    13 850 000,- zł

- Dniem dywidendy jest dzień 24 sierpnia 2007 roku.

- Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 10 września 2007 roku.

2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie:   519 766,24 zł

3.Pozostałą kwotę w wysokości   11 618 545,17 zł     przeznaczyć na fundusz zapasowy

 

a ponadto zgodnie z art. 396 par 5 KSH 

 

1. Kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie   43 540 582,00 zł   przeznaczyć na kapitał zapasowy

2. Figurującą w sprawozdaniu finansowym stratę z lat ubiegłych w pozycji „niepodzielony wynik z lat ubiegłych” w kwocie     43 972 670,96 zł

pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

 

Uchwała  Nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Śnieżka za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2006 rok.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr X/30/2006 z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2006 rok

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2006 rok.

 

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2006 rok na które składa się:

Wprowadzenie

 Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę       264 453 tys. zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje zysk netto w kwocie                 33 044 tys. zł.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę    7 828 tys. zł.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym w kapitale własnym za rok 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę   11 285 tys. zł.

 Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

 

Uchwała  Nr 7a/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

 

Uchwała  Nr 7b/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

 

Uchwała  Nr 7c/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

 

Uchwała  Nr 7d/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

 

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku. 

 

Uchwała  Nr 7e/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

Uchwała  Nr 7f/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

Uchwała  Nr 7g/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2006 roku.

Uchwała  Nr 7h/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

Uchwała  Nr 7i/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

Uchwała  Nr 7j/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

 

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 roku.

 

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

 

§ 1

Na postawie złożonej rezygnacji zgodnie z § 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej FFiL ŚNIEZKA S.A. postanawia przyjąć rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną na piśmie, na ręce Przewodniczącego przez Panią Martę Mikrut – Grobelny.

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki ustala skład Rady Nadzorczej w ilości 6 członków.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               

Uchwała nr9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie umorzenia akcji własnych

Zgodnie z pkt 9 lit f  Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia podjąć uchwałę o następującej treści

 

§ 1

  1. Na podstawie art. 359 KSH postanawia umorzyć akcje własne serii D w ilości 2.175.000 (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk od nr 4.750.001 do nr 6.550.000 oraz od nr 6.650.001 do nr 7.025.000 na kwotę 2.175.000 zł. (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  2. Umorzenie określone w pkt. 1 jest umorzeniem dobrowolnym.
  3. Podstawą prawną umorzenia jest § 6 ust. 8 Statutu Spółki i art. 359 i 360 k.s.h.
  4. Umorzenie akcji określonych w pkt. 1 nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie art. 455 § 1 k.s.h.
  5. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku w związku z tym zastosowanie ma art. 360 § 2 pkt 2 k.s.h.
  6. Akcje serii D od numeru 4.750.001 do nr 6.550.000 zostają umorzone po cenie 21,00 zł. (dwadzieścia jeden złotych) każda.
  7. Akcje serii D od numeru 6.650.001 do nr 7.025.000 zostają umorzone po cenie 22,00 zł. (dwadzieścia dwa złote) każda
  8. Nadwyżka ponad wartość nominalną akcji serii D w wysokości 43 875 000 zł. (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
  9. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 16.025.000 zł. (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 13.850.000 zł. (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 2.175.000 zł. (dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  10.  Cel obniżenia kapitału zakładowego wynika z nabycia przez Spółkę w dniach 29 stycznia 2007 r. i 4 czerwca 2007 r. akcji własnych serii D celem ich umorzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

Uchwała Nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie

w sprawie zmian w  Statucie Spółki

 

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie uchwala co następuje:

 

§ 1 (Zmiany Statutu )

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy zapis w §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż

13 850 000 zł (trzynaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Dotychczasowy zapis w §6 rozdziału III „Kapitał zakładowy” ustęp 2, punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie

7.325.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 4750000 i od 6550001 do 6650000 oraz od 7025001 do 9500000:oraz

§ 2 (Upoważnienie dla Rady Nadzorczej)

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3 (Postanowienie końcowe)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała  Nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

 

Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 23-02-2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie

 

postanawia

§ 1

Zaakceptować „Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego” opracowane przez Zarząd Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Oświadczenie zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 28/2007 w dniu 28 czerwca 2007 roku.