* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 32/2006

21 lipiec 2006
Projekty uchwał NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2006 roku:

Uchwała  Nr 1/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................


 Uchwała  Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 1
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą
a. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
c. Projektu zmian w Statucie Spółki
d. Projektu zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu
7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2005 rok
c. Przyjęcie zmian w statucie Spółki
d. Zatwierdzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia


Uchwała  Nr 3a/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.


§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..................


Uchwała  Nr 3b/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ...............

Uchwała  Nr 3c/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..........


Uchwała  Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok.
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/35/2006 z dnia 08 czerwca 2006 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2005 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2005 rok.
 
§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2005 rok na które składa się:
Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę       -       241 022 tys. zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości -        28 122 tys. zł.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę     -         5 752 tys. zł.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę           -         28 136 tys. zł.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.


Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie
w sprawie zmian w  Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie uchwala co następuje:

§ 1 (Zmiany Statutu )
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy zapis § 6 rozdziału III ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda”
2. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 1.825.000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1825000; oraz
4) 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz
5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
6) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000”
3. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 3 zostaje skreślony.

4. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 4 zostaje skreślony.

5. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 5,6,7,8,9,10 i 11 otrzymuje odpowiednio numery 3,4,5,6,7,8 i 9 związku z skreśleniem ust 3 i4

6. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 „a” otrzymuje następujące brzmienie:
„nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;”
7. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 „f” otrzymuje następujące brzmienie:
„udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;”

§ 2 (Upoważnienie dla Rady Nadzorczej)
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3 (Postanowienie końcowe)
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 


Uchwała  Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały 11/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej w  Uchwale Nr IX/52/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu.

§ 1
1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów:
· Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego
· Kwartalnej premii
· Nagród za szczególne osiągnięcia
2. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS.
3. Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki
4. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu.

§ 2
1. Miesięczne wynagrodzenie dla prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust. 2.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu ustala się na poziomie do 8-krotnego przeciętnego wynagrodzenie ustalonego w § 1 ust. 2.
3. Miesięcznego wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2.
4. Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał.

Niniejsza uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do:
· Indywidualnego ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy
· Indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagę całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.