Raport bieżący Nr 32/2006

Projekty uchwał NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. zwołanego na dzień 31 lipca 2006 roku:

Uchwała  Nr 1/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


§ 1
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana .................................


 Uchwała  Nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad.

§ 1
1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą
a. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
c. Projektu zmian w Statucie Spółki
d. Projektu zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu
7. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2005 rok
b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2005 rok
c. Przyjęcie zmian w statucie Spółki
d. Zatwierdzenia zasad wynagradzania Członków Zarządu
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia


Uchwała  Nr 3a/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.


§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..................


Uchwała  Nr 3b/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ...............

Uchwała  Nr 3c/2006


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..........


Uchwała  Nr 4/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2005 rok.
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr IX/35/2006 z dnia 08 czerwca 2006 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Śnieżka” za 2005 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie postanawia:

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2005 rok.
 
§ 2
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2005 rok na które składa się:
Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę       -       241 022 tys. zł.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości -        28 122 tys. zł.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o kwotę     -         5 752 tys. zł.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego
o kwotę           -         28 136 tys. zł.

§ 3
Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.


Uchwała Nr 5/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie
w sprawie zmian w  Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie uchwala co następuje:

§ 1 (Zmiany Statutu )
Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
1. Dotychczasowy zapis § 6 rozdziału III ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 025 000 zł (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16 025 000 (szesnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda”
2. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Akcjami Spółki są:
1) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 100000; oraz
2) 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 02375001 do 02475000, od 04850001 do 04950000, od 07325001 do 07425000 oraz od 09800001 do 09900000; oraz
3) 1.825.000 akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 1825000; oraz
4) 9.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 9500000;oraz
5) 2.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 2100000; oraz
6) 2.100.000 akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2100000”
3. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 3 zostaje skreślony.

4. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 4 zostaje skreślony.

5. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału III ust. 5,6,7,8,9,10 i 11 otrzymuje odpowiednio numery 3,4,5,6,7,8 i 9 związku z skreśleniem ust 3 i4

6. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 „a” otrzymuje następujące brzmienie:
„nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;”
7. Dotychczasowy zapis §6 rozdziału IV ust. 2 pkt 11 „f” otrzymuje następujące brzmienie:
„udzielenie pożyczek oraz poręczeń innym podmiotom gospodarczym, o wartości przekraczającej jednostkowo 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planie finansowym;”

§ 2 (Upoważnienie dla Rady Nadzorczej)
Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3 (Postanowienie końcowe)
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 


Uchwała  Nr 6/2006

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały 11/2004 z dnia 21 czerwca 2004 roku dotyczącej zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ujętej w  Uchwale Nr IX/52/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć nowe zasady wynagradzania Członków Zarządu.

§ 1
1. Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z trzech elementów:
· Miesięcznego wynagrodzenia podstawowego
· Kwartalnej premii
· Nagród za szczególne osiągnięcia
2. Miesięczne wynagrodzenie podstawowe ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał poprzedniego roku jako krotność tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa GUS.
3. Kwartalna premia przyznawana po ocenie kwartalnych wyników finansowych Spółki
4. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia poszczególnych Członków Zarządu.

§ 2
1. Miesięczne wynagrodzenie dla prezesa Zarządu ustala się na poziomie do 10-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust. 2.
2. Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprezesa Zarządu ustala się na poziomie do 8-krotnego przeciętnego wynagrodzenie ustalonego w § 1 ust. 2.
3. Miesięcznego wynagrodzenia dla Członków Zarządu ustala się na poziomie do 6-krotnego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego w § 1 ust.2.
4. Premię kwartalną ustala się w wysokości do 40% wynagrodzenia podstawowego za dany kwartał.

Niniejsza uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Radę Nadzorczą do:
· Indywidualnego ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu w granicach ustalonych w § 2 niniejszej uchwały w drodze stosownych uchwał Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych Spółkach o zbliżonej wielkości zatrudnienia oraz konkurencją na rynku pracy
· Indywidualnego ustalania wysokości nagrody rocznej biorąc pod uwagę całokształt osiągnięć Spółki w danym roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny