* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 37/2006

31 sierpień 2006
Zawiązanie spółki rumuńskiej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawiązaniu w dniu 30 sierpnia 2006 roku spółki pod nazwą SNIEZKA ROMANIA S.R.L.(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bukareszcie przy ul. Maresal Piłsudski Iosef nr 2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 233 500 RON (lei rumuńskich) co stanowi równowartość 66 174 Euro, a według kursu złotego NBP z dnia nabycia jest to równowartość 261 473 PLN. FFiL Śnieżka S.A. objęła w nowej spółce 80% udziałów za kwotę 186 800 RON (co stanowi równowartość 209 179 PLN),pozostałe 20% zostało objęte przez partnerów rumuńskich. Udziały zostaną niezwłocznie opłacone gotówką, źródłem finansowania aktywów objętych przez emitenta są jego środki własne. Spółka zostanie zgłoszona do rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych emitenta będzie równa cenie nabycia. Podstawowym przedmiotem działalności ŚNIEŻKI ROMANIA S.R.L. będzie dystrybucja produktów emitenta na rynku rumuńskim.

 

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest fakt objęcia powyżej 20% udziałów przez emitenta w nowej spółce.

ŚNIEŻKA ROMANIA S.R.L. będzie spółką zależną w stosunku do FFiL Śnieżka S.A.