* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 50/2008

20 październik 2008
Aneks do raportu audytora

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje w załączonym pliku otrzymany w dniu poprawiony raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego emitenta, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 września 2008 roku. Poprawiony raport zawiera oświadczenie audytora na temat zgodności raportu półrocznego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Oświadczenia takiego nie zawierał poprzedni raport audytora.