Raport bieżący Nr 52/2006

Termin i porządek obrad NWZA

ZARZĄD FABRYKI FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34A wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH

zwołuje NADZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2007 roku (piątek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. 39-207 Brzeźnica nr 18.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.   Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.   Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych. 

7.   Dyskusja nad przedstawionym  projektem uchwały.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę.

9.   Zamknięcie obrad.

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z  Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538) ważne w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że świadectwa te będą złożone w sekretariacie Spółki w Brzeźnicy nr18, do dnia 05 stycznia 2007 roku do godziny 15ºº i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w tym samym miejscu będzie wyłożona lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

 

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być, udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny