Raport bieżący Nr 54/2009

Umowa kredytowa

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o zawarciu w dniu 27 kwietnia 2009 roku umowy o zintegrowany limit kredytowy z ING Bankiem Śląskim S.A.  Umowa przewiduje możliwość wykorzystania kredytu do maksymalnej wysokości 20 mln zł Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte cesje wierzytelności od wybranych odbiorców, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie należności kredytobiorcy oraz weksel własny in blanco. Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M/EURIBOR1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 20 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny