Raport bieżący Nr 6/2007

Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu dzisiejszym akcji własnych serii D od spółki Eko-Świat Sp. z o.o. Na podstawie Uchwały nr 4/2007 NWZA Śnieżki z dnia 12 stycznia 2007 roku ŚFFiL Śnieżka S.A. nabyła 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) sztuk akcji serii D  w celu umorzenia po cenie 21,00 za sztukę. Transakcja nabycia akcji została zawarta w formie umowy cywilnoprawnej. Nabyte akcje stanowią 11,23% udziału w kapitale zakładowym, liczba głosów wynikająca z nabytych akcji to 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) co stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.

 

W związku z powyższą transakcją Spółka Eko-Świat przekazała informację do Zarządu FFiL Śnieżka S.A.  na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w spółce.

Przed zbyciem Eko-Świat Sp. z o.o. posiadała 2 375 000 akcji FFiL Śnieżka S.A. stanowiących łącznie 14,82% udziału w kapitale, dających prawo do 2 375 000 głosów tj. 13,176 % ogólnej liczby głosów.

Po zbyciu Eko-Świat Sp. z o.o. posiada 575 000 akcji stanowiących łącznie 3,588 % udziału w kapitale, dających prawo do 575 000 głosów tj. 3,19 % ogólnej liczby głosów.

 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy z dnia 29 marca 2004 roku, zawartej pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii D, zwalniający blokadę w/w 1 800 000 akcji serii D.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny