Śnieżka – podsumowanie ZWZA

W dniu 28 czerwca 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA.

W dniu 28 czerwca 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjęto uchwałę o podziale zysku netto za 2006 rok. Zadecydowano, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 1zł, tj. aż o 127% więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie na dywidendę Spółka przeznaczy kwotę 13 850 000 zł, co stanowi ponad 50% zysku netto, który w 2006 roku ukształtował się na poziomie 25 988 311,41 zł. Dniem dywidendy ustalono 24 sierpnia 2007 roku, zaś wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 września 2007 roku.

 

Zarząd Spółki przedłożył sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2006 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Jednym z punktów porządku obrad była zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Przyjęto rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Panią Martę Mikrut-Grobelny  i ustalono skład Rady Nadzorczej w ilości 6 osób.

 

Ważnym punktem obrad była uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych serii D w ilości 2 175 000. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę w dniach 29 stycznia 2007 r. oraz 4 czerwca 2007 r. na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez Eko-Świat Sp.z o.o.  Równocześnie z umorzeniem 2 175 000 akcji własnych serii D, obniżono kapitał zakładowy z dotychczasowej kwoty 16 025 000 zł do kwoty 13 850 000 zł. 

 

Umorzenie akcji znajdzie swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach giełdowych określających atrakcyjność lokowania pieniędzy w akcje Śnieżki. I tak zysk przypadający na jedną akcję wzrośnie po umorzeniu o ponad 15,5% z 2,12 zł na 2,45 zł.  Wskaźnik P/E (cena/zysk) zmieni swoją wartość z 26,42 na 22,83, zaś wskaźnik P/BV (cena/wartość księgowa) obniży się z poziomu 5,63 do poziomu 4,87. Wartość księgowa na jedną akcję wyniesie 11,51 (przed umorzeniem 9,95),co oznacza wzrost o prawie 16%. Obliczenia wykonywano przy założeniu ceny rynkowej akcji na poziomie 56 zł.

 

ZWZA dokonało także zatwierdzenia oświadczenia w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

 

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny