* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest udzielnie informacji osobom, które korzystając z usługi Infolinii wystąpiły do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udzielenia informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii oraz w celach archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od Twojego ostatniego kontaktu z Infolinią Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.