Regulamin promocji „Kod rabatowy na darmowe próbki – Newsletter SNIEZKA.PL”

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin promocji „Kod rabatowy na zakup – Newsletter SNIEZKA.PL”, zwanym dalej „Regulaminem Promocji”, określa zasady, warunki i uprawnienia związane z korzystaniem z Promocji oraz jej zakres i procedurę reklamacyjną, a także obowiązki Organizatora, zwanym również Organizatorem Promocji (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „Kod rabatowy na darmowe próbki – Newsletter SNIEZKA.PL” (dalej również: „Promocja”) jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej również: „Organizator”).
 3. W Promocji mogą uczestniczyć Konsumenci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy po spełnieniu warunków udziału w Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”). Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera. Organizator w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem skorzystania z Promocji.
 4. Promocja organizowana jest w sieci Internet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Przedmiot Promocji]

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji kodu rabatowego wysyłanego na adres e-mail podany przy zapisie do newslettera wraz z darmowym TrendBookiem w formacie PDF. Kod rabatowy uprawnia do bezpłatnego otrzymania do 10 (do dziesięciu) kolorów do testowania marki Śnieżka, znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.sniezka.pl/sklep w Czasie trwania Promocji (dalej również: „Rabat”) wraz z bezpłatną wysyłką listem poleconym Pocztą Polską na adres wskazany przez Klienta.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów).
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newsletter i go zaakceptować oraz zapisać się do usługi Newslettera;
  2. zapoznać się z Warunkami Promocji i je zaakceptować;
  3. dokonać zamówienia produktów określonych w Promocji używając w celu uzyskania rabatu przesłanego kodu rabatowego;
  4. wskazać adres, na który za pośrednictwem Poczty Polskiej nastąpi bezpłatna wysyłka produktów określonych w Promocji.
 4. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Organizatorem, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail),podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 5. Zasady i warunki świadczenia usługi Newsletter zawarte są w Regulaminie Usługi Newsletter dostępnym pod adresem www.sniezka.pl/newsletter.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 7. Promocja obowiązuje od 28.10.2019 r. do 12.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
 8. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że Uczestnik Promocji otrzyma Kod Rabatowy, z którego może skorzystać, poprzez złożenie oświadczenia o chęci otrzymania produktów objętych promocją prowadzoną przez Organizatora.
 9. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.

§ 3. [Dane osobowe]

 1. Organizator Promocji jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter, organizacji Promocji oraz realizacji wysyłki.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się pod adresem www.sniezka.pl/newsletter.

§ 4. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące Promocji należy składać na adres mailowy marketing@sniezka.com, pocztą bezpośrednio na adres Organizatora Promocji.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Promocji i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Organizator Promocji rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
  2. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  4. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
  5. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie internetowej.
 6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2019r
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny