* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Informacje finansowe

Lp.Wybrane dane finansowe skonsolidowane w tys. zł2016
1Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 575 636
2Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 663
3Zysk (strata) brutto 63 719
4Zysk (strata) netto 53 930
5Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 53 092
6Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 838
7Aktywa razem 338 077
8Zobowiązania i zerezerwy na zobowiązania 117 755
9Zobowiązania długoterminowe 4 028
10Zobowiązania krótkoterminowe 113 727
11Kapitał własny 220 322
12Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 215 869
13Kapitał mniejszości 4 453
14Kapitał zakładowy 12 618
15Liczba akcji (w szt.) 12 617 778
16Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję (w zł) 3,15
Lp.Podstawowe wskaźniki finansowe2016
1Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)9,4%
2Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio),(aktywa / zobowiązania)2,87
3Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania / aktywa)0,35
4Wskaźnik rentowności na aktywach ROA (zysk netto/aktywa ogółem)16,0%