* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Informacje finansowe

Lp.Wybrane dane finansowe skonsolidowane w tys. zł2015
1Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów550131
2Zysk (strata) z działalności operacyjnej65191
3Zysk (strata) brutto56601
4Zysk (strata) netto48549
5Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego47991
6Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym558
7Aktywa razem323271
8Zobowiązania i zerezerwy na zobowiązania115196
9Zobowiązania długoterminowe5561
10Zobowiązania krótkoterminowe109635
11Kapitał własny208075
12Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej204118
13Kapitał mniejszości3957
14Kapitał zakładowy12618
15Liczba akcji (w szt.)12617778
16Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)3,1
Lp.Podstawowe wskaźniki finansowe2015
1Rentowność sprzedaży (zysk netto/przychody ze sprzedaży)8,8%
2Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio),(aktywa / zobowiązania)2,81
3Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania / aktywa)0,36
4Wskaźnik rentowności na aktywach ROA (zysk netto/aktywa ogółem)15