* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 33/2009

1 lipiec 2010
Nabycie akcji własnych

 

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 25 lutego 2009 roku 2492 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 21,95 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 2492 zł stanowią 0,0180% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 2492 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A.
Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale NWZA emitenta nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 173 403 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 173 403 zł po średniej cenie 25,96 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 1,25% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 173 403 głosom na WZA.