Raport bieżący Nr 10/2007

Zawiadomienie o zbyciu akcji od Julius Baer Investment Management LLC

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2007 roku zawiadomienia od  Julius Baer Investment Management LLC z dnia 9 lutego 2007 roku o następującej treści:

 

Działając w imieniu i na rzecz Julius Baer Investment Management LLC z siedzibą w Nowym Jorku, przy 330 Madison Avenue, NY 10017, USA („Spółka”),w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 69 ustęp 1 punkt 1 w związku z art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z 2005 r.) niniejszym zawiadamiam, że, w związku z zarządzaniem przez Spółkę cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w wyniku zbycia przez naszych klientów akcji w Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., z siedzibą w Lubzinie, Lubzina 34A, 39-102 Lubzina („Śnieżka”) w rezultacie transakcji na otwartym rynku w dniu 6 lutego 2007 roku, obecnie Spółka posiada w imieniu swoich klientów 383.654 akcje w Śnieżce, stanowiące 2.39 % kapitału zakładowego Śnieżki i uprawniające do wykonywania 2,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śnieżki. Zgodnie z umowami zawartymi z klientami Spółki, Spółka jest uprawniona do wykonywania w imieniu swoich klientów prawa głosu z 345.369 akcji Śnieżki, stanowiących 1,91 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed powyższym zbyciem akcji Śnieżki, Spółka posiadała w imieniu swoich klientów 912.021 akcji Śnieżki, uprawniających do wykonywania 5,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z umowami zawartymi z klientami Spółki, Spółka była uprawniona do wykonywania w imieniu swoich klientów prawa głosu z 865.352 akcji Śnieżki, co stanowiło 4,80 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny