Raport bieżący Nr 18/2006

Zamiana 2 375 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu kolejnych oświadczeń o zamianie 2 375 sztuk obligacji zamiennych na akcje imienne serii C FFiL Śnieżka S.A. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100,00 PLN, łączna wartość nominalna obligacji zgłoszonych do zamiany wynosi 237 500 PLN.

Za obligacje zamienne objęte złożonymi oświadczeniami zostanie wydanych 237 500 sztuk akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zarząd emitenta złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego w terminie i trybie zgodnym z pkt. 10.15 Warunków Emisji Obligacji.

Po dokonaniu zamiany obligacji objętych złożonymi do dnia dzisiejszego oświadczeniami o zamianie na akcje imienne serii C, struktura kapitału zakładowego FFiL Śnieżka S.A. będzie wyglądać następująco:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk, liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000

Akcje imienne serii C: 1 387 500 sztuk, liczba głosów: 1 387 500


Akcje serii D: 9 500 000 sztuk; liczba głosów 9 500 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Wysokość kapitału zakładowego po zamianie wynosić będzie 15 587 500 PLN i kapitał będzie się dzielił na 15 587 500 sztuk akcji, dających prawo do 17 587 500 głosów na WZA Śnieżki. Udział nowych akcji w kapitale zakładowym emitenta wynosić będzie 1,52 %, i będą uprawniały do 1,35 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Liczba obligacji, które nie zostały jeszcze do dzisiaj zamienione na akcje wynosi 4 375 sztuk.

Pozostali obligatariusze mogą składać dyspozycje zamiany obligacji na akcje do dnia 21 czerwca 2006.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny