Raport bieżący Nr 25/2006

Zamiana 1 250 sztuk obligacji zamiennych na akcje

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu kolejnych oświadczeń o zamianie 1 250 sztuk obligacji zamiennych na akcje imienne serii C FFiL Śnieżka S.A. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100,00 PLN, łączna wartość nominalna obligacji zgłoszonych do zamiany wynosi 125 000 PLN.

Za obligacje zamienne objęte złożonymi oświadczeniami zostanie wydanych 125 000 sztuk akcji imiennych serii C FFiL Śnieżka S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zarząd emitenta złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego w terminie i trybie zgodnym z pkt. 10.15 Warunków Emisji Obligacji.

Po dokonaniu zamiany obligacji objętych złożonymi do dnia dzisiejszego oświadczeniami o zamianie na akcje imienne serii C, struktura kapitału zakładowego FFiL Śnieżka S.A. będzie wyglądać następująco:

Akcje imienne serii A: 100 000 sztuk, liczba głosów: 500 000

Akcje imienne serii B: 400 000 sztuk, liczba głosów: 2 000 000


Akcje imienne serii C: 1 825 000 sztuk, liczba głosów: 1 825 000

Akcje serii D: 9 500 000 sztuk, liczba głosów 9 500 000

Akcje serii E: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Akcje serii F: 2 100 000 sztuk, liczba głosów 2 100 000

Wysokość kapitału zakładowego po zamianie wynosić będzie 16 025 000 PLN i kapitał będzie się dzielił na 16 025 000 sztuk akcji, dających prawo do 18 025 000 głosów na WZA Śnieżki. Udział nowych akcji w kapitale zakładowym emitenta wynosić będzie 0,78 %, i będą uprawniały do 0,69 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Nie pozostało już żadnych niezamienionych obligacji.

Oceń ten artykuł:
Średnia ocena: 0,0 - Ilość głosów: 0
Drukuj
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny