* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 80/2009

31 lipiec 2009
Nabycie akcji własnych

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o nabyciu w dniu 31 lipca 2009 roku 493 akcji własnych w celu umorzenia od Domu Maklerskiego PKO BP S.A. po średniej cenie 31,03 zł za akcję. Nabyte akcje o wartości nominalnej 493 zł stanowią 0,0036% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 493 głosom na WZA emitenta. Na podstawie umowy pośrednictwa z dnia 21 sierpnia 2008 roku Dom Maklerski nabywa w imieniu i na rachunek własny akcje zwykłe na okaziciela spółki Śnieżka S.A. w celu dalszej ich odsprzedaży na rzecz FFiL Śnieżka S.A. Dom Maklerski PKO BP nabył akcje na rynku regulowanym przy uwzględnieniu warunków zawartych w uchwale nr 11/2009 ZWZA emitenta z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku. Do dnia dzisiejszego emitent nabył łącznie 299 324 akcji własnych w celu umorzenia o wartości nominalnej 299 324 zł po średniej cenie 24,91 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,16% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 299 324 głosom na WZA.