* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Raport bieżący Nr 91/2009

18 grudzień 2009
Aneks do umowy kredytowej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksu do umowy kredytowej z bankiem Pekao S.A. Aneks opatrzony datą 17 grudnia 2009 roku umożliwia korzystanie z kredytu w wysokości do 30 mln zł  do dnia 18 grudnia 2010 roku. Jako zabezpieczenie kredytu zostały przyjęte:

- zastawy na środkach trwałych na kwotę 9,0 mln zł,

- zastaw rejestrowy na wyrobach i towarach na kwotę 8 mln zł - do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

hipoteka umowna kaucyjna do kwoty najwyższej 9,5 mln zł na nieruchomości Spółki objętej KW nr 56555 położonej w Pustkowie,

pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Oprocentowanie kredytu jest naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M/Libor1M powiększone o marżę. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych dla tego typu umów.

 

Łączna wartość umów kredytowych zawartych z bankiem Pekao S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 30 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kredytu, która przekracza równowartość 10% kapitałów własnych emitenta.