Klauzula Informacyjna: Infolinia

Infolinia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: „Administrator” lub „Śnieżka ToC”)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO”, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest udzielnie informacji osobom, które korzystając z usługi Infolinii wystąpiły do Śnieżka ToC. z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku złożenia przez Ciebie zamówienia w sklepie internetowym Śnieżki oraz w ramach Platformy do składania zamówień Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - zgodnie z regulaminem sklepu internetowego lub regulaminem Platformy do składania zamówień oraz ma podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing własnych produktów lub usług.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udzielenia informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii oraz realizacji złożonego przez Ciebie w naszym sklepie internetowym zamówienia.

Odbiorcami danych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora mogą być:

  • podmioty świadczące na rzecz Śnieżka ToC usługi pocztowe lub kurierskie;
  • podmioty świadczące usługi dokonywania zdalnych operacji płatniczych oraz banki, w przypadku, gdy prowadzenie rozliczeń za ich pośrednictwem jest niezbędne;
  • podmioty świadczące usługi na zlecenie i na rzecz Administratora, w tym usługi serwisowe dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi doradcze.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia informacji w ramach korzystania przez Ciebie z usługi Infolinii. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu. W przypadku utrwalania rozmów podczas korzystania z Infolinii, nagrania rozmów przechowywane będą przez dwa miesiące; dane te mogą być archiwizowane dłużej do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postepowań.

W przypadku złożenia przez Ciebie zamówienia w sklepie internetowym Administratora oraz w ramach Platformy do składania zamówień Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a także w celach archiwizacyjnych i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com

Śnieżka Trade of Colours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

 
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny