Klauzula informacyjna: Odbiorcy faktur

Administratorem danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej jako: "Administrator")

 1. W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane?
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury i celach księgowych.

  2. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO”, w związku z art. 106e pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174).

  3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT w tym wydania elektronicznej kopii faktury. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

  4. Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie: obsługi IT, windykacji, usług doradczych, audytorskich, obsługi administracyjnej, księgowo – podatkowej.

  5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?
  1. Dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych i archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa , a wynikający z Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174) oraz na podstawie art. 70 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900).

  2. Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com możesz realizować swoje prawa tj.:

   • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
   • prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
   • prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO.

  3. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Kontakt
  1. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

   Inspektor Ochrony Danych:

   Robert Bąk
   tel: +48 14 699 72 60, e-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com

   Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.

   Siedziba Spółki: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa;
   Adres do korespondencji: ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.

  2. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.
Kanał
inspiracyjny
Kanał
korporacyjny